INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hos Genstart Danmark tager vi behandlingen af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling.

Du modtager nedenstående oplysninger i forbindelse med, at vi fra dig selv og/eller fra andre, modtager/har modtaget oplysninger om dig.

Iflg.  Persondataforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig. 

De oplysninger vi skal give dig er:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

Nedenfor vil vi uddybe det ovenstående:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Genstart Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager/har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Genstart Danmark

Søndergårds Allé 83
2760 Måløv
CVR-nr.: 41604174
Telefon: 45 53 50 19 90
Mail: kontakt@genstartdanmark.dk

2. Formålene med, retsgrundlaget for og behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i Genstart Danmark, arrangementer, kommunikation og alle øvrige forhold du måtte engagere dig i, i forbindelse med dit medlemskab i perioden hvor du er medlem af Genstart Danmark.
 • og netværk som måtte oprettes af Genstart Danmark og som du er tilknyttet til
 • Vi behandler dine personoplysninger, hvis du kontakter Genstart Danmark, med spørgsmål af politisk karakter, eller til Genstart Danmark i øvrigt via kontaktformularer på vores hjemmeside
 • Vi behandler dine personoplysninger, hvis du anvender vores formular til at donere penge til Gen-start Danmark
 • Vi behandler dine personoplysninger hvis du tilmelder dig vores Nyhedsbrev

Oplysningerne behandles fortroligt og alene af ansatte i Genstart Danmark og betroede folk i de foreninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger varierer afhængig af den konkrete behandling og alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget konkret være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarli-ge, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen ud fra hensynet til legitime interesser (disse interesser skal oplistes nedenfor) efter en interesseafvejning går forud for den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettighe-der, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes sam-tykke, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1; og/eller
 • At den registrerede konkret måtte have givet (udtrykkeligt) samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvej-ningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er forhold omkring dit medlemskab

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler altid kun de oplysninger du afgiver ved henvendelse, indmeldelse eller anden kontakt med Gen-start Danmark

Det kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger, dit medlemsnum-mer, din fødselsdato og andre almindelige personoplysninger du måtte afgive
 • Følsomme oplysninger i form af oplysning om din politiske overbevisning

4. Modtagere eller Kategorier af modtagere

Vi videregiver, eller overlader dine personoplysninger til en række data behandlere i forbindelse med hosting af vores hjemmeside, drift og udvikling af vores medlemssystem, SMS, mail og øvrige kommunikationsværk-tøjer som vi anvender

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS da vi anvender MailChimp som platform, til en række af de kommunikationer du modtager fra os. Med MailChimp er du dog stadig beskyttet, da de er anerkendt under Privacy Shield-ordningen i USA og vi har indgået databehandleraftale med Mail-Chimp på de vilkår

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra?

Vi behandler kun personoplysninger vi modtager fra dig

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du opretholder dit medlemskab af Genstart Danmark

Udmelder du dig af Genstart Danmark opbevares dine oplysninger i op til 24 måneder efter udmeldelsen, hvorefter de anonymiseres.

Det er dog nødvendigt at gemme oplysninger om betalinger og lignende, i op til 5 år efter året, hvor du udmel-der dig

Er du ikke medlem af Genstart Danmark, men har kontaktet Genstart Danmark med en henvendelse af politisk karakter, opbevares din oplysning imens svaret behandles og slettes, senest, 12 måneder efter be-handlingen er afsluttet

I forbindelse med en eventuel donation til Genstart Danmark, gemmes dine oplysninger i op til 5 år efter året, hvor donationen er givet

Har du tilmeldt dig Genstart Danmarks nyhedsbrev behandles dine personoplysninger, indtil du vælger at af-melde dig. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger

8. Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang, vi har modtaget et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder det, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt

9. Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig – Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har, i visse tilfælde, ret til at få behandlingen af dine person-oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til indsigelse – Du har, i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få over-ført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Flere oplysninger, se også – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor

 

Med venlig hilsen

Genstart Danmark

Søndergårds Allé 83
2760 Måløv
CVR-nr.: 41604174
Telefon: 45 53 50 19 90
Mail: kontakt@genstartdanmark.dk

Genstart Danmark