PARTIPROGRAM FOR GENSTART DANMARK 2020


Genstart Danmark vil kæmpe for et mere åbent, ærligt, gennemskueligt og mere fair Danmark – for alle!

Læs hele vores partiprogram herunder:

Genstart Danmark - Partiprogram 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

HVAD ER GENSTART DANMARKS BORGERLØN? 

 • Hvordan kan man opnå ret til Borgerløn
 • Fratagelse af ret til Borgerløn

FINANSIERINGSPLANEN

 • Jobcentrene nedlægges
 • Legalisering af Cannabis
 • Skat af omsætning fra udenlandske virksomheder
 • Fjernelse af støtte til privathospitaler
 • Ydelser, som fjernes/ændres med Borgerlønnens indførelse
 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Folkepension og dermed fastsat pensionsalder
 • SU
 • Børnepenge/Børnetilskud
 • Boligsikring/Boligydelse
 • Førtidspension
 • Besparelser som vil støtte finansieringen yderligere

AFSKAFFELSE AF GENSIDIG FORSØRGERPLIGT

AFSKAFFELSE AF JOBCENTRENE

 • Sygdom og livskvalitet
 • Ledige i job vs. Jobcentrene

SOCIAL- OG HANDICAPBEHANDLING

LEGALISERING AF CANNABIS

OFFENTLIGHEDSLOVEN

POLITIKERE OG RÅDGIVERE

 • Levebrødspolitikere
 • Spindoktorer
 • Afskaf Ministerpensionen
 • Afskaf Ministernes børnepensioner

BANKSEKTOREN

 • Gratis Borgerbank
 • Hvidvaskning og andre ulovligheder i banksektoren
 • Ændring af lånetyper
  • Huslån
 • Rentesystemet omlægges

SKATTEPOLITIK

 • Skat for private
 • Skat for danske virksomheder
 • Skat for internationale virksomheder

INDVANDREPOLITIK

 • Statsborgerskab og arbejdstilladelse i Danmark
 • Tilflyttere og Borgerløn
 • Religion
 • Flygtninge og asylsøgere
 • Afviste eller udviste asylansøgere

INDENRIGSPOLITIK

 • Kritisk infrastruktur
 • Offentlig Transport

BILER OG AFGIFTER

 • Road-Pricing
 • Udenlandske privatbiler

SKILSMISSER

 • Genstart Danmarks tanker om skilsmisseordninger

SKOLESYSTEMET

 • Uro på skolerne
 • Manglende respekt og konsekvens
 • Nye fag i undervisningen

UDENRIGSPOLITIK

 • EU
 • Hvis EU vil blande sig i den danske Borgerløn

 

Borgerlønnen er IKKE en ny form for overførselsindkomst for enkeltpersoner eller enkeltgrupper i samfundet.

Borgerlønnen indeholder et princip om grundlæggende økonomisk tryghed – for alle – uanset stilling og adfærd, som vil betyde, en styrkelse af individets frihed og uafhængighed, både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund

 • Borgerløn vil skabe større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet, samt medvirke til at fordele lønarbejdet bedre.
 • Den såkaldte ”fattigdomsfælde”, dvs. det forhold, at mindstelønnen er lavere end dagpengesatsen, vil ikke længere udgøre et problem, da dét man tjener, ikke vil blive modregnet i borgerlønnen.
 • Borgerløn vil sikre den enkelte et eksistensminimum; uden bureaukrati, ”kassetænkning” og klientgørelse.
 • Borgerløn frisætter borgerne fra tvungen deltagelse i nytteløs aktivering, uddannelse og jobtræning.
 • Borgerløn vil styrke samfundet, fordi den vil give frihed til, helt eller delvist, at fravælge betalt arbejde, i forskellige perioder af ens liv; f.eks. når man får/har børn, eller har pårørende som er alvorligt syge
 • Borgerløn vil skabe større rum for familien, for kreativitet, for omsorgs- og miljøarbejde i lokalsamfundet og for den generelle deltagelse i demokratiet.
 • Borgerlønnens indførelse kommer ikke til at påvirke skatteprocenten, da Genstart Danmark har en plan for finansieringen.

Hvordan kan man opnå ret til Borgerløn

 • Alle, som er født med dansk statsborgerskab, og har opholdt sig i Danmark i mindst 14 år, har ret til borgerløn.
 • Ikke danske statsborgere, kan – med en arbejdstilladelse – opnå ret til at modtage borgerløn, når de har opholdt sig i Danmark og arbejdet i mindst 14 år.

Fratagelse af ret til Borgerløn

 • En borger kan få frataget sin borgerløn i en periode, f.eks. under afsoning af en fængselsdom (visse former for kriminalitet). D.v.s. i denne periode er der ikke nogen ydelser fra staten. Man vælger at overtræde loven, og derfor vælger man også konsekvensen.
 • Bosætter man sig i udlandet, mister man retten til borgerløn. 
 • Ved lønnet arbejde i udlandet – d.v.s. hvis man betaler skat til et andet land – mister man retten til borgerløn i Danmark, da man må anses for at være en del af det pågældende lands samfund, i denne periode.

Regeringer – gennem de sidste 20 år – har givet større personfradrag til dem som arbejder, som en del af skattelettelser (Igen – man giver med den ene hånd og tager med den anden.

Borgerlønnen gør det enkelt, der er ikke behov for “giv og tag konceptet” – som desuden også koster mange penge at administrere.

FINANSIERINGSPLANEN

Da Borgerlønnen er en del af en helhed forslår vi, at den kan finansieres via nedenstående forslag (der kan være flere forslag, end dem, vi pointerer her

Jobcentrene nedlægges

Flere og flere oplever at blive syge og stressede af den massive, gentagne aktiveringer og  arbejdsprøvninger. 

I dag koster Jobcentrene det danske samfund ca. 13 milliarder årligt (og beløbet er stigende fra år til år!). Jobcentrene skal helt afskaffes/omlægges.

Udbyttet – altså personer i job via Jobcentrene – er meget lavt i forhold til de store udgifter

Legalisering af Cannabis

Legalisering af Cannabis, kan indbringe mellem 500 – 900 mil. årligt, og give yderligere besparelser på retsforfølgelser, opbevaring af dømte og politiets bekæmpelse af Cannabis.

Samtidig vil Genstart Danmark, følge udviklingen omkring Alkohol-låse og Cannabis-låse til biler

Skat af omsætning fra udenlandske virksomheder

Internationale virksomheder skal betale skat – af deres omsætning – i stedet for, som nu af deres overskud. 

Staten mister her et større milliardbeløb om året – p.g.a. diverse kreative måder at kanalisere pengene ud af landet på, uden at betale skat af dem.

Fjernelse af støtte til privathospitaler

Privathospitaler skal ikke have offentlig støtte.

Ydelser, som fjernes/ændres med borgerlønnens indførelse

Med indførelsen af borgerlønnen, vil disse offentlige ydelser – som de kendes i dag – og indgå i den samlede borgerløn:

  • Kontanthjælp fjernes
  • Førtidspension fjernes
  • Børnepenge fjernes
  • Dagpenge fjernes
  • Sygedagpenge fjernes
  • Pension fjernes (over en periode)
  • Ressourceforløbsydelse fjernes
  • SU fjernes
  • Boligsikring/boligydelse fjernes

Borgerlønnnen bliver det nye sikkerhedsnet, og derfor fjernes/ændres disse ydelser:

Dagpenge

Dagpenge forsvinder, da man i stedet modtager borgerløn. Borgerlønnen er skattefri og modregnes ikke.

Dette vil give borgeren plads til at finde et nyt arbejde – i ro og mag – uden at skulle deltage i diverse meningsløse kurser, gratis jobtræninger, som ikke tæller timer og utallige møder hos Jobcentrene m.fl., hvilket sjældent skaffer dem et job.

Det vil være muligt, at tage jobs med mindre timeantal, uden at dette modregnes, som tillæg til borgerlønnen – i modsætning til i dag.

Sygedagpenge

Sygedagpenge forsvinder, da man i stedet modtager borgerløn. 

Dette giver de syge tid, rum og plads til at blive raske og de presses ikke yderligere, hvilket er kutyme i dag , i Jobcentrene.

Kontanthjælp

Kontanthjælpen fjernes da man som udgangspunkt, må gå ud fra, at vi alle ønsker at arbejde – hvis det kan betale sig – og det kan det, med det nye borgerlønssystem.

Pension og dermed fastsat pensionsalder

Folkepensionen fjernes helt, da man får borgerløn i stedet for, og den tvugne pensionsalder ophører helt.

Arbejdsmarkedspension består da man selv har optjent til denne.

Individuelle pensioner består, da man selv har optjent til disse. 

Dette betyder, at man ikke bliver til ”Det Grå Guld” – som nogle firmaer ikke vil røre ved, da ”de jo alligevel snart skal stoppe”

Man har altså mulighed for at supplere sin borgerløn – med de timer man kan, og har lyst til – uden at dette modregnes.

SU

EU vedtog i 2013, at alle EU-borgere skulle kunne få SU i Danmark.

I 2013 betalte Danmark 88 millioner. kr. til SU, men efter vedtagelsen steg beløbet til 425 millioner. kr. som gives til udenlandske studerende. Ved at fjerne SU, sparer man 513 millioner. kr. pr. år,

2/5  af disse udenlandske studerende vender tilbage til deres oprindelige land, inden der er gået 2 år efter studieafslutning, og bidrager derfor kun til deres eget lands økonomi.

Loftet over hvor meget en studerende må tjene forsvinder. 

Det skal være muligt, for en studerende, at tjene det man kan/vil, mens man studerer og samtidig få borgerløn.

Udenlandske studerende får automatisk en arbejdstilladelse – i studietiden (Men denne kan fratages igen, hvis ikke de er studieaktive).

Børnepenge/Børnetilskud

Da man modtager borgerløn hver måned, giver det ikke mening også at give børnepenge.

Vi har i dagens Danmark, familier som modtager børnepenge og samtidig holder børn hjemme fra institutioner, for at spare omkostningen til dette.

Dette bør laves om og i stedet vil Genstart Danmark gøre  institutionspladsen gratis, hvilket også vil hjælpe på integrationen i Danmark.

Boligsikring/Boligydelse

Ydelserne fjernes – via en overgangsordning – på samme måde som lån laves om (over en 20-30 årig periode).

Grunden er at en lejebolig, i dag, er prissat ud fra mulighederne og størrelsen for boligsikring/boligydelse.

Førtidspension

Det skal ikke længere hedde førtidspension og for – fremover – at kunne få denne tildelt, indføres der en nemmere, hurtigere og mere fair procedure:

 • Borgeren går til egen læge
 • Lægen sender indstilling til kommunen
 • Kommunen udpeger nu 2 uvildige læger, som borgeren skal konsultere
 • Begge læger vurderer borgeren
 • Er der ikke enighed, videresendes borgeren til 2 andre uvildige læger (man er nu blevet vurderet af 5 læger)
 • Der besluttes nu, efter flertallet af vurderinger, om der kan bevilges ”førtidspension”

Dette udløser udover borgerlønnen, et tillæg, da man her ikke har mulighed for at tage/udføre et arbejde på normale vilkår.

Besparelser som vil støtte finansieringen yderligere

 • Udbetaling Danmark (UD) skal ikke mere bruge store ressourcer på at lave beregninger, flere gange årligt og checke modregninger for ægtefælles/samboendes indkomst. UD beregner og udbetaler på nuværende tidspunkt; førtidspension, folkepension, boligsikring, m.m. som alt sammen p.t. er indkomst- og samlivsberegnet.
 • Kommuner skal ikke længere bruge ressourser på at indhente og kontrollere lønsedler, samt beregne, hvad en ægtefælle kan få ydelser m.m. Mange ydelser indgår, i dag, under gensidige forsørgerpligt
 • Der vil komme flere skattekroner i kassen, da det nu vil kunne betale sig for partneren at tage arbejde, hvilket ikke er situationen i dag, hvor enhver ekstra krone går til modregning i samleverens ydelse.
 • Ensomheden vil falde. Mange ældre er ensomme, hvilket koster samfundet ca. 8 mia. hvert eneste år. Kilde: Ældresagen.
 • Flere ældre kan blive længere i eget hjem. I dag tør ældre ikke risikere at blive betragtet som samboende, ved at have en ven de deler bolig, oplevelser, mad eller rejser med, grundet den gensidige  forsørgerpligt. Man behøver endog ikke – fysisk – at bo sammen, for at være omfattet af den gensidige forsørgerpligt.
 • Der vil blive frigjort penge, da der bliver færre fripladser og færre tillæg som enlig forsørger (børnepenge) og man undgår, at familier falder fra hinanden, når den ene mister sin indkomst – helt eller delvist.
 • Der vil der blive færre enkeltydelser, da man reelt skal sørge for at betale flere udgifter selv.
 • Der vil opstå et større forbrug, hvilket vil skabe flere arbejdspladser. Samlever til f.eks. en folke- eller førtidspensionist kan tage nu tage ekstra timer, uden at dette skal modregnes i den ydelse, modparten får.

AFSKAFFELSE AF GENSIDIG FORSØRGERPLIGT

Den gensidige forsørgerpligt blev skabt i 1926, for at beskytte den hjemmegående hustru og børnene, mod at manden brugte sin løn uden for husstanden.

I dag er gensidig forsørgerpligt udtryk for et forældet og gammeldags syn på parforholdet, hvor kvinden skulle forsørges af sin mand, hvilket ikke er den forventning vi har i dag, når vi indgår i et parforhold.

Langt de fleste mener vel at det er urimeligt, at den ene part skal tigge den anden part om økonomisk støtte til basale ting.

Som tingene er i dag, bliver mange enlige ramt af den gensidige forsørgerpligt, hvis man ønsker at flytte sammen med en partner

Sådan er det med den Gensidige forsørgerpligt!

Det er uværdigt og skaber ulighed i et forhold.

Gensidig forsørgerpligt hører til i en svunden tid! – OG – da man vil få en fast borgerløn, er denne lov overflødig.

Borgerlønnen vil samtidig resultere i mere indtjening og forbrug, f.eks. kan en samlever til en folke- eller førtidspensionist tage ekstra/overarbejde, uden at dette skal modregnes i den ydelse, modparten får.

Genstart Danmark vil fjerne Gensidig Forsørgelsespligt og give pensionisterne et værdigt liv.

Det er dybt uretfærdigt, at førtidspensionister og folkepensionister bliver straffet økonomisk, fordi de har en livsledsager, der arbejder.

Det er ikke fair at man, som ældre eller syg, skal tvinges til enten at leve alene, eller ydmyges ved at være økonomisk afhængig af sin partner.

En førtidspensionist, som kæmper med sin sygdom 24/7, skal ikke også straffes yderligere, ved at blive tvunget til at vælge kærligheden fra, for at kunne overleve.

I 2019, var der (anslået) ca. 730.000 folke- og førtidspensionister, som levede under disse uretfærdige vilkår.

AFSKAFFELSE AF JOBCENTRENE

Sygdom og livskvalitet

Det er ikke længere sådan, at man har lov til at være sygemeldt, indtil man er rask. 

Der er et konstant pres fra Jobcentrene, på syge mennesker, for at få dem i job, aktivering m.m. og raskmeldt, før de egentlig er raske.

De sygemeldte indgår i meget lange og intensive forløb, hvor de bliver kastet rundt i systemet og sendt ud i utallige jobafklaringsforløb m.m.

Jobcentrene vurderer, som oftest, på baggrund af jobcentrenes udvalgte læger, som i de fleste tilfælde aldrig har mødt borgeren

Herudover skal nævnes de økonomiske bekymringer som opstår, når man overgår fra sygedagpenge til kontanthjælp, fordi man ikke kan klare kravene og den oftest meget lange sagsbehandlingstid.

Flere studier påviser, at mange af de sygdomsramte, som kommer ind i jobcenter-systemet, bliver mere syge mens de er der, blandt andet p.g.a. at jobcenteret ikke tager borgerens læges/ speciallægens ord for gode varer! 

En spørgeundersøgelse, med sygemeldte tilknyttet jobcentre, viser at 67,9%  af borgerne mener at deres livskvalitet belastes i høj grad, eller i nogen grad.

Ydermere har 23% haft tanker om, at livet ikke mere er værd at leve.

Kilde: Undersøgelse lavet af Psykiatrifonden, i samarbejde med SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) på 1.400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening.

Ledige i job vs. Jobcentrene

Genstart Danmark vil fjerne jobcentrene som det er i dag.

Almindeligvis finder ledige jobs – uden hjælp fra kommunen, jobcentrene eller a-kassen. Dette opgøres i a.) jobannoncer (27%), netværk (27 %) og uopfordrede ansøgninger (16 %).

I 92% af tilfældene svarer nyansatte lønmodtagere, at de fandt et nyt job på egen hånd.

Omvendt svarer kun 8% af de nyansatte – svarende til 46.000 personer af de 606.000 nyansatte i 2018 – at kommunen, a-kassen eller jobcenteret (herunder jobnet.dk) på et eller andet niveau har været involveret i at formidle kontakten mellem den ledige og den nye arbejdsgiver.

Kilde: Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

Desværre findes der ikke præcise mål for, hvor mange mennesker jobcentrene reelt får i job, som direkte konsekvens af deres beskæftigelsesindsats.

 1. For det første fordi beskæftigelsesindsatsen ligger hos de enkelte kommuner, og at der ikke stilles krav til jobcentrene om at registrere deres jobformidling.
 2. For det andet, fordi det kræver grundige undersøgelser for at påvise, at jobcentrenes indsats reelt har haft en betydning, og at borgeren ikke selv havde fundet jobbet på anden vis, selv om jobcenteret ikke havde været involveret i processen.

I dag bruger de danske kommuner sammenlagt 13,5 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen og jobrelateret sagsbehandling på landets 94 jobcentre.

Ser man på tværs af de forskellige estimater for, hvor mange ledige, der har kontakt til jobcentrene og efterfølgende får et job, koster det i gennemsnit 4-500.000 kr. – pr. forløb – inkl. de, som finder et job gennem jobnet.dk.

Dette er mange penge i lyset af, at vi rent faktisk ikke ved, om jobcentrenes indsats reelt er udslagsgivende, eller om borgeren selv havde fundet job på anden vis, hvis jobcenteret ikke havde været inde i billedet.

De samfundsøkonomiske analyser tyder ikke på, at den aktive indsats øger beskæftigelsen tilstrækkeligt til, at det opvejer de store årlige udgifter til jobcentrene.

SOCIAL- OG HANDICAPBEHANDLING

Social- og Handicapbehandlingen skal bestå – dog under deres egen enhed

Alle der har problemer – enten psykisk eller fysisk – skal kunne henvende sig med henblik på at kunne få hjælp og rådgivning, til at takle de problemer de måtte have

LEGALISERING AF CANNABIS

Den restriktive forbudspolitik har gennem en årrække marginaliseret svage borgere på kanten af samfundet, mens bandernes krig om salget har kostet uskyldige menneskeliv og utallige ressourcer.

Forbudspolitikken har ikke afhjulpet nogle af de problemer, som må formodes at være hensigten bag forbuddet.

Ved at følge det canadiske eksempel kan vi sikre, at banderne mister kontrollen over salget.  

Dette betyder for det første, at vi ikke vil se bandekrige af samme intensitet, ligesom vi kan sikre gennemsigtighed og et kontrolleret salg.

I mange tilfælde sker introduktionen til bandemiljøet netop som forbruger.

Derudover undgår vi, at uskyldige borgere skal opsøge kriminelle miljøer for at opnå det efterspurgte nydelsesmiddel.

En anden fordel er, at man ved et kontrolleret salg, vil kunne opnå en statslig indtægtskilde fra salget.

I amerikanske delstater, hvor man har legaliseret cannabis, har man pålagt salget en afgift, således at staten får andel i den sprudlende økonomi, som er opstået. 

Der skal samtidig allokeres øremærkede midler til oplysningsarbejde om stoffer, flere penge til skoler, samt andre samfundstjenlige formål, såsom borgerløn.

Citat af Jørn Moss, tidligere kriminalinspektør, april 2020.

“Jeg var med i kriminalpolitiets særafdeling for narkotikabekæmpelse fra begyndelsen, men jeg har nu indset, at vores indsats mod hash har været forfejlet fra start. Vi har spildt alt for mange ressourcer på at bekæmpe hashen, skriver tidligere kriminalinspektør Jørn Moos i dette debatindlæg”

Kilder: På tide at legalisere hash?

OFFENTLIGHEDSLOVEN

Genstart Danmark er imod offentlighedsloven også kaldet “Mørklægningsloven”.

Det skal være muligt for borgerne at få indsigt i beslutningsgrundlag og arbejdet i ministerierne.

Herudover er “Mørklægningsloven” med til at åbne for eventuel korruption, da ingen reelt har mulighed for at få aktindsigt i, hvad der eventuelt foregå.

Genstart Danmark ønsker i stedet mere åbenhed – og større gennemsigtighed – i den offentlige forvaltning, da det er den eneste måde, borgerne kan se magthaverne i kortene og sikre sig, at de træffer beslutninger på et sagligt grundlag.

POLITIKERE OG RÅDGIVERE

Levebrødspolitikere

Politikere er til for folket – og ikke omvendt.

Det er bekymrende at se det stadigt stigende antal af professionelle politikere – uden erhvervserfaring – i Folketinget.

Vi ser alt for ofte, at det er svært at træffe svære, nødvendige og upopulære beslutninger, som derfor ofte bliver undveget eller tilsidesat af professionelle politikere, af frygt for ikke at blive genvalgt, og dette udgør et demokratisk problem.

Politikere, uden erhvervserfaring, ved ikke meget om, hvad der rører sig i samfundet – i det ”virkelige liv”.

Man kan vel ikke forestille sig en stor dansk virksomhed, hvor en person uden nogen form for erhvervserfaring, bliver ansat til at styre firmaet! 

Det sker bare ikke – og det er der en rigtigt god grund til!

Danmark – som land – er ikke meget anderledes end en stor virksomhed, og derfor er der behov for, at dem der styrer landet, også har en vis erfaring med i bagagen, for at kunne gøre dette.

Vi skal af med levebrødspolitikere, og derfor foreslår vi, at der indføres et adgangskrav på minimum 5 års erhvervserfaring, før man kan vælges til Folketinget.

Spindoktorer

Mange opfatter spindoktorer som en slags ”skygge-ministre” eller dukkeførere, der arbejder bag scenen og udtænker strategien, i spillet om den politiske magt.

Mere konkret er spindoktoren en politisk rådgiver, der former og påvirker kommunikationen, så kandidaten eller partiet fremstår mest fordelagtig i medierne.

Brugen af spindoktorer er med til at reducere reel politik og de politiske partier, til ”produkter” frem for ideologier med visioner – for udviklingen af samfundet.

Genstart Danmark mener ikke, at en spindoktor skal betales af staten, hvis ikke denne person er folkevalgt – vi mener, at hvis man ønsker at støtte sig til en rådgiver, så skal denne betales helt af det enkelte parti, som har behov for denne ekstra støtte. 

I dag betales spindoktorer af staten og bruge hæmningsløst

Genstart Danmark ønsker, at man som valgt til Folketinget, bør have en egen selvstændig mening og holdning til tingene og man er ansvarlig herfor.

Afskaf Ministerpensioner

Genstart Danmark mener, at ministerpensionerne er stukket helt af, op igennem tiden.

Derfor vil vi fjerne de pensionsordninger der findes på området i dag, og erstatte dem med en lidt højere borgerløn.

Grunden til den lidt højere borgerløn, skal ses som en anerkendelse, for at man har trukket sig ud af arbejdsmarkedet i en periode af livet, for at tjene fællesskabet, hvorfor man f.eks. ikke får udviklet sine erfaringer i det fag, man normalt arbejder med – og derved kan stå dårligere stillet, når man på et tidspunkt vender tilbage til det almindelige arbejdsmarked.

Afskaf Ministrenes Børnepensioner

Pensioner til ministres børn fjernes straks og fuldstændigt

BANKSEKTOREN

Gratis Borgerbank

Banksektoren har vist os, igen og igen, at det er blevet langt dyrere gennem årene at benytte bankerne, efter de blev gjort private.

I dag er det et lovkrav, at man skal have en NEM-Konto for at få udbetalt løn, samt ydelser fra staten.

Genstart Danmark vil arbejde på, at der skal oprettes en offentlig bank (en slags Borgerbank) der skal tilbyde en NemKonto for private og virksomheder – gratis.

Borgerbanken skal også stille en web-bank til rådighed, så kunderne kan betale deres regninger m.m. via denne bank.

Borgerbanken skal dog ikke kunne:

 • Tilbyde lån.
 • Tilbyde kredit.

Har man brug for et lån, eller kredit, henvise til banksektoren.

Hvidvaskning og andre ulovligheder i banksektoren

Genstart Danmark mener, at en bank der bliver taget i grov hvidvask, eller andre ulovligheder, skal under skærpet administration.

Begrundelse er det stadigt stigende antal sager. hvor danske banker har været involveret, i større og mindre grad.

Havde dette være i en hvilken som helst anden branche, var virksomheden blevet lukket ned af staten og der havde været et retsligt efterspil.

Bankerne har, på den ene eller anden måde, kunnet snige sig udenom, og et forsigtigt gæt, så får de ansvarlige direktører blot en løftet pegefinger eller et gyldent håndtryk.

Ændring af lånetyper

Huslån

Alt for mange ryger på tvangsauktion når der opstår en krise, og dette skyldes bl.a. for dyre lån, så folk kommer til at sidde for hårdt økonomisk.

De lån man kender i dag skal –  over en overgangsperiode på 20-30 år – laves om til et nyt system.

Man skal kun kunne optage lån til hus i en størrelse, der gør det muligt, at betale med en borgerløn – dvs. hvad du kan betale med en borgerløn, resten skal borgeren selv spare op.

Dette vil resultere i, at huse bliver billigere over 20-30 år – udbud og efterspørgsel! 

Et hus er ikke en investering, men et hjem!

Rentesystemet omlægges

Rentesystemet omlægges, så det er længden af lånet, der justeres efter renten og ikke ydelsen (T lån), hvilket også vil give god mening for virksomheder, da man derved véd, hvad man skal betale hver måned, uanset om der sker en rentestigning eller et rentefald, da kun længden på lånet ændrer sig.

Borgerlønnen, som svarer til at man f.eks. får kr. 2 mill. (skattefrit) – over 20 år – (ved f.eks. 10.000 kr. pr. måned) pr. person i husstanden. over 18 år – kompenserer for renteændringen.

SKATTEPOLITIK

Skat for private

Der skal kun være én beskatning af lønnen i Danmark (ingen topskat og ingen bundskat).

Skatten sættes til f.eks. til 38%, d.v.s. for hver krone man tjener, betaler man 38% i skat.

Det gør det lettere for borgerne og virksomhederne, når de skal gøre regnskabet op.

Vi arbejder ud fra tanken, at det skal være fair for alle.

 • Skattesystemet bør belønne, og opmuntre, til flid og dygtighed.
 • Topskatten er væksthæmmende, da den gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, eller søge et vellønnet job i Danmark
 • Bundskatten fjernes da der indføres en borgerløn og derfor er ingen i bunden af skattesystemet.
 • Vi skal i Danmark kun have én skatteprocent sats – Alle betaler det samme i skat. Tjener man 1 kr. betaler man skat af denne ene krone
 • Alle vil have lettere ved at beregne deres egen skat.
 • Alle skattefradrag skal afskaffes – d.v.s. rente-, kørsels- og personfradrag m.m. Vi skal væk fra ”giv og tag metoderne” hvor man betaler skat med den ene hånd og får skattelempelser med den anden.

Borgerlønnen er også med til at sikre et minimum eksistensgrundlag for alle danske borgere.

Det enklere skattesystem betyder, at alle vil kunne beregne deres egen marginalskat, når man får oplyst skattesatserne i skattesystemet – hvilket er nærmest umuligt som det er i dag.

Skat for danske virksomheder

Den danske virksomhedsordning fungerer rimeligt i Danmark, men vi ønsker at gøre det meget lettere for virksomhedsejere at finde rundt i junglen af love og regler.

Derfor vil Genstart Danmark arbejde for at få fjernet så mange af de underlige ”giv og tag” regler, som overhovedet muligt.

Dette skal være med til at sikre, at virksomhederne skal bruge færre penge og mindre tid på at følge med i lovgivning, og derfor kan bruge disse ressourcer på vækst, eller billigere produkter til forbrugerne.

Skat for internationale virksomheder

Danmark er på taberholdet, når store selskaber flytter deres overskud rundt mellem forskellige lande, for at mindske deres skattebetalinger.

Den danske statskasse mister over 3,5 mia. kroner – årligt – (bare på de større virksomheder) til andre EU-lande, p.g.a. planlagt og aggressiv skatteplanlægning, hvor store selskaber benytter sig af, at EU-landene har forskellige skatteregler og underbyder hinanden på skattefronten.

Det er på tide at vi får gjort noget ved de Internationale virksomheder og deres skattetænkning!

Genstart Danmark mener, at internationale virksomheder fremover skal betale skat af deres OMSÆTNING (% satsen skal sættes, ud fra deres branchekode) 

På denne måde får staten en øget skatteindtægt, som ellers ville have været forsvundet ud af landet til et firmaer i skattely.

Vi mener hos Genstart Danmark, at nogle af de ressourcer der tjenes ved dette, skal medregnes i finansieringen af borgerlønnen.

Vi vil dermed også se et fald i skattetekniske virksomhedskonstruktioner – til gavn for kunderne, som nemmere kan se, hvem de reelle ejere er.

INDVANDRERPOLITIK

Statsborgerskab og arbejdstilladelse i Danmark

Vi mener at man, for at kunne blive dansk statsborger, skal man have arbejdet og boet i Danmark i 14 år.

Ønsker man at bo og leve i Danmark, skal man tilbydes hjælp til at blive integreret, og alle flygtninge/indvandrere skal tilbydes et ”skoleforløb” – enten som sprogskole eller på en arbejdsplads, med en efterfølgende eksamen/test.

Efter skoleforløbet er bestået – kan man så søge om en arbejdstilladelse.

Har asylansøgeren ikke interesse i at deltage i tilbuddet, sendes vedkommende hjem, så snart situationen er til det.

Tilflyttere og Borgerløn

Tilflyttere til Danmark har mulighed for at modtage borgerløn – efter de har boet og arbejdet i Danmark i 14 år (min. 20 timer om ugen)

Religion

I Danmark er der religionsfrihed og man har ret til at vælge sin egen religion, og praktisere denne, men Genstart Danmark mener, at man skal efterleve og respektere de danske regler og værdier, da der ikke er er religionslighed i Danmark.

Flygtninge og asylansøgere

Genstart Danmark vil arbejde på at integrere flygtningene, asylansøgere og migranter bedre og give dem de bedst mulige vilkår, for at blive en del af Danmark.

Afviste eller udviste asylansøgere

Afviste eller udviste asylansøgere skal sendes retur – så hurtigt som muligt.

Hvis hjemlandet ikke ønsker at modtage dem – skal Danmark stoppe al økonomisk støtte til landet, som ikke ønsker at modtage deres egne borgere.

INDENRIGSPOLITIK

Kritisk Infrastruktur

Genstart Danmark vil tilbagekøbe dansk infrastruktur – bl.a. skal Statens vaccineproduktion købes tilbage.

Offentlig transport

Offentlig transport skal være gratis.

Dette vil betyde, at man får mere luft på vejene – hvilket igen vil betyde, at man ikke skal udbygge vejnettet lige så meget, som man gør i dag.

BILER OG BILAFGIFTER

Road-pricing

Bilafgiften skal afskaffes og i stedet skal der etableres et Road-Pricing system, som betyder, at man betaler for det man kører (benytter vejnettet).

Det betyder at nye biler bliver billigere, når man køber dem, og jo mere bilen kører, des mere bidrager den til at betale for det danske vejnet.

En sidegevinst er, at den generelle vognpark i Danmark bliver nyere, og dermed også grønnere og mere sikker.

Udenlandske biler

Vi ønsker, at udenlandske biler skal til at betale for at køre på de danske motorveje, lige som vi f.eks. betaler for at køre på nogle af de andre europæiske landes motorveje.

Dette kan gøre på flere forskellige måder, f.eks. via en mærkat i ruden (billig løsning), betalingsanlæg ved til- og frakørsler (dyr løsning) og der findes uden tvivl andre muligheder også.

SKILSMISSER

Ved en skilsmisse, kan en stor del af parterne heldigvis godt finde ud af at samarbejde, men vi ser desværre også et stigende antal, der ikke kan.

Reglerne er forholdsvis simple; kan forældrene ikke få samarbejdet til at fungere, så er det dér, hvor barnet har bopælsadresse, som i sidste ende bliver tilkendt en 12/2 ordning.

Dette betyder med andre ord – at den ene part kan gøre alt, for at få et samarbejde til at fungere, mens modparten har alt at vinde – ved IKKE at samarbejde.

Samarbejde blandt parterne i en skilsmisse

Genstart Danmark ønsker dette lavet om, så det bliver fair for begge parter, og at det dermed giver mening at samarbejde, for begge parter.

 • Den ene kæmper en meget hård kamp, for ikke at miste sit barn fra en 7/7 ordning, hvor modparten gør alt for at sabotere samarbejdet, da denne part har alt at vinde, ved at gøre netop dette.
 • Den anden har en 12/2 ordning i dag, og kæmper også en kamp, men mener samtidig ikke, at det i alle tilfælde vil gavne børnene, at begge parter bliver tilgodeset. Det kan f.eks. være hvis den ene part er har et misbrugsproblem eller er voldelig m.m.

Det må anses for at være bedst for alle parter, og ikke mindst for barnet, at et samarbejde fungerer, i f.eks. en 7/7 ordning (hvis forældrene bor i nærheden af hinanden) og hvis de bor langt for hinanden, så vil en 12/2 løsning måske være mere optimalt.

Det må også anses for rimeligt, at hvis den ene part  flytter til en anden landsdel, og man man har en 7/7 ordning, at det så må være den part, der evt. flytter, som får en 2/12 ordning.

Barnets initiativret

Barnets initiativret træder i kraft fra barnet er 10 år, hvor de kan de kontakte et Familieretshus, som på den baggrund, skal tage en samtale med begge forældre om samværsaftalen med udgangspunkt i barnets perspektiv. 

Det kan være et stort ansvar for et barn at benytte sig af denne ret, og Genstart Danmark mener, at denne alderesgrænse skal sætte op, da den netop kan bruges som et våben, da ingen 10-årig kan forstå konsekvenerne af dette og vil være nem at manipulere.

Genstart Danmarks tanker om skilsmisseordninger

Den ordning der er i dag, tager desværre meget lidt hensyn til barnet/børnene.

Børn vil, som regel, det bedste for både deres mor og far, så det er ofte nemt for mor eller far at påvirke dem

Børn kan, i de fleste tilfælde, ikke overskue konsekvenserne af det de siger, og man kan desværre ofte se dem som et “våben”, som forældrene bruger imod hinanden.

Dette er aldrig i barnets interesse og tarv, og ofte er det ikke bare børnene, som forældrene kæmper om, men også ofte om det beløb den anden part skal betale til dem.

For at fjerne den sidste økonomiske grund, for ikke at samarbejde, vil vi også have fjernet børnebidraget.

Det eneste grund, man som forældre bør have, for at kæmpe for sine børn, er nu den ekstra tid med sine børn  – hvilket også bør være den vigtigste grund – nemlig kærligheden til sine børn!

SKOLESYSTEMET

Den sidste skolereform har, som det ser ud nu efter ca. 8 år efter, fejlet grumt.

Der er gået for meget pædagogik i hverdagen, og dette holder alt for mange elever tilbage i deres læring, samtidig med at børnene vil få meget svært ved, senere, at skulle ud på arbejdsmarkedet og tilpasse sig de normer og regler som findes der.

Uro på skolerne

Uro kan forekomme og skyldes flere ting:

 • De dygtige elever keder sig, da de ikke bliver udfordret.
 • De mindre dygtige elever keder sig, fordi de ikke kan følge med og opgiver.

Desuden er det skræmmende at høre, at elever skaber uro, fordi de mener at undervisningen er KEDELIG! (Prøv at fortælle din chef, at du sidder og larmer, så andre ikke kan udføre deres arbejde, fordi du synes at dit arbejde er kedeligt! Så har du ikke dét arbejde ret meget længere)

Manglende respekt og konsekvens

Eleverne mangler generelt respekt for lærerne (gælder også andre autoriteter) i skolen, i dag, og lærernes muligheder for at opbygge respekt, er fuldstændigt fjernet blandt andet fordi: 

 • Der findes ikke eftersidning mere
 • Det er ikke muligt at sende børn ned til inspektøren mere
 • Det er ikke muligt at sende børn ned til kontoret mere
 • Der mangler sanktioner, som kan opbygge respekt for undervisningen eller andre

Hvis en lærer endelig får nok, og ender med at råber højt, bliver læreren syndebukken – da man ser dette som et overgreb på børnene (men hvad med ”overgrebet” på læreren eller vikaren?)

Det skal være muligt at ekskludere elever som:

 • Forstyrrer undervisning for alle de andre i klassen.
 • Som ikke udviser almindelig respekt overfor læreren, eller andre elever.
 • Eftersidning i X antal lektioner efter normal skolegang. 

Nye fag i undervisningen

Der skal oprettes nye fag, som f.eks. programmering, privatøkonomi og andre efterspurgte og/eller samfundsrettede fag.

Skolen skal være mere omstillingsparat, i forhold til hvad der sker i samfundet, på denne måde bliver eleverne klædt på til nutidens og fremtidens udvikling.

UDENRIGSPOLITIK

EU

Genstart Danmark mener, at den oprindelige grundtanke med EU og FN var rigtigt gode, men især EU er kørt af sporet af flere årsager.

Primært, fordi vores kultur er meget forskellig i forhold til især de sydeuropæiske lande, som f.eks. Italien og Spanien, hvor bl.a. korruption er langt mere udbredt end i f.eks. Danmark.

I Danmark, er der stor debat om, om udligningsreformen mellem kommunerne er fair eller ej, og på samme måde burde vi nok spørge, om den udligningsreform der er i EU, er fair for os danskere eller ej.

Når vi f.eks. kigger på pensionsalderen i Italien, som er 62 år – må man spørger sig selv om dette er rimeligt, når danskere skal være på arbejdsmarkedet til vi fylder 70+?

Flere andre af de lande, der modtager flest penge fra EU, har en pensionsalder på 65 år:

Kilde: Flere lande i EU hæver pensionsalderen

Hvis EU vil blande sig i den danske Borgerløn

Genstar Danmark mener at hvis EU skulle blande sig i, hvem Danmark skal give borgerløn til – og hvornår – skal dette resultere i en straksudmeldelse af EU  fra dansk side.

Grunden til dette er, at Danmark hverken har råd til, eller ønsker at blive hele EU’s – eller verdens socialkontor.

Hvis en udmeldelse er resultatet, vil Genstart Danmark arbejde på, at lave et nordisk/nordeuropæisk samarbejde med:

 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Island
 • Færøerne
 • Storbritanien

Det ville betyde, at vi sagtens kan få de samme fordele over for EU, som vi kender i dag. 

Vi vil blot have langt mere tilfælles med vores daglige nordlige kollegaer, i forhold til EU.